Lokale regler og etikette

LOKALE REGLER

(oppdatert 29.4.2013)

Flyttbare hindringer: Steiner i bunker, samt gule, røde og blå merkestaker med eller uten hvit topp. Regel 24-1.

Uflyttbare hindringer: Alle distansemerker, veier og stier samt deler og utstyr til vanningsanlegg er uflyttbare hindringer. Dette gjelder også for trær med støttepinner eller annen beskyttelse/merking. Regel 24-2.

Hvite merkestaker mellom hull 16 og 17 gjelder ved spill på hull 16. Ved spill på andre hull er disse merkestakene uflyttbare hindringer. Regel 24-2.

Grunn under reparasjon: Steinfylte dreneringsgrøfter og fjell i dagen på kortklippet område. Fritak etter regel 25-1. Gjelder også for skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie.

Plugget ball: Fritak etter regel 25-2 er utvidet til å gjelde hele spillefeltet.

Flytting av en ball ved et uhell på en puttinggreen: Når en spillers ball ligger på puttinggreenen, er det ingen straff hvis ballen eller ballmarkøren ved et uhell blir flyttet av spilleren, hans partner, hans motspiller, eller noen av deres caddier eller utstyr. Den flyttede ballen eller ballmarkøren må legges tilbake som foreskrevet i reglene 18-2, 18-3 og 20-1.

Droppesone ved vannhinder: Hvis en ball er i, eller det er kjent, eller så godt som sikkert at en ball som ikke har blitt funnet er i vannhinderet (hull 7, 8, 12, 13 og 18), kan spilleren velge å fortsette etter Regel 25-1, eller med ett straffeslag plassere en ball i droppesonen.

Straff for brudd på lokal regel: Matchspill – tap av hull. Slagspill – to slag.

Banemerking

 • Utenfor banen:  Hvite merker/staker
 • Vannhindre: Gule staker eller merker
 • Sidevannhindre: Røde staker eller merker
 • Grunn under reparasjon:  Blå staker eller hvite linjer markert med blå stake
 • Avstandsangivelser på fairway: Hvite – 200m, gule – 150m, røde – 100m

Avstandsangivelser er til midten av greenen.
Vannhindre som ikke er merket, anses som sidevannshindre.

”Kortklippet område” betyr ethvert område på banen, inklusive stier gjennom roughen, klippet i fairwayhøyde eller kortere.

”Klippet område” betyr ethvert område på banen, inklusive stier gjennom roughen, klippet i en høyde tilsvarende «semirough» eller kortere.

Utstyr for avstandsmåling
For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren Regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.

STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL 14-3
Matchspill – Diskvalifikasjon; Slagspill – Diskvalifikasjon

 

Bruk av ballplassering
Ved bruk av ballplassering på ”kortklippet område” eller på «klippet område» på spillefeltet, kan ballen løftes uten straff og rengjøres. Før ballen løftes må spilleren merke ballens posisjon. Etter at ballen er løftet, må han plassere den på et sted innenfor (spesifiser et område, for eksempel 6 tommer, 15 cm, en køllelengde eller lignende) og ikke nærmere hullet enn der den opprinnelig lå, som ikke er i et hinder og ikke på en puttinggreen.

En spiller kan bare flytte sin ball én gang og den er i spill når den er plassert (Regel 20-4). Hvis ballen ikke blir liggende på stedet den er plassert, gjelder Regel 20-3d. Hvis ballen blir liggende på stedet den er plassert og senere flytter seg, er det ingen straff og ballen må spilles som den ligger, med mindre bestemmelsene i en annen regel gjelder.

Hvis spilleren unnlater å markere ballens posisjon før den løftes, eller flytter ballen på en annen måte, som for eksempel å rulle den med en kølle, pådrar han seg en straff på ett slag.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Matchspill – Tap av hull; Slagspill – To slag.

Hvis spilleren pådrar seg den generelle straffen for brudd på denne regelen, ilegges ingen tilleggsstraff etter denne lokale regelen.

ETIKETTE
Prøvesving utslagssteder

Begrens prøvesvinger mest mulig og helst aldri ta prøvesving på tee-stedene.
I og med at våre tee-steder er små, oppfordres det til å gå av tee’en og ta prøvesvingen utenfor slik at en unngår å slå opp unødvendige torver. Dette vil også hjelpe på hurtigheten på spillet.

 • Nedslag merker på green skal repareres — både egne og andres.
 • Greengaffel er påbudt for alle spillere.
 • Unngå å berøre utslagsstedet (slå opp torv) under prøvesving.
 • Bunkerne rakes etter bruk.
 • Oppslått torv legges tilbake så skånsomt som mulig.
 • Slipp raskere baller gjennom, påse at du ikke spiller når andre ferdes i ditt spille felt.
 • Vis hensyn til Banemannskap, medspillere og øvrige spillere på banen, turgåere og våre naboer.
 • Det er forbudt med stålspikes i klubbhuset (men ikke på banen).
 • Spesielt på hull 5, 7 og 16 anses det som god golf-etikette å velge kølle hvor man ikke setter liv og helse i fare for tilgrensede naboer.
Slik reparerer du pitchmarks

Pitchmark (nedslagsmerke) er den lille gropen ballen lager da den lander på greenen. Det er alle golfspillers plikt å reparere pitchmarks som andre ikke har reparert. Du kan ha laget pitchmark selv om ballen din har rullet av greenen.

Dette gjør du

 1. Stikk greengaffelen ned i greenen på den «høye» siden , bak ballmerket.
 2. Dytt baksiden av ballmerket mot midten av merket.
 3. Lukk så hullet ved å dytte begge sider av merket inn mot midten.
 4. Til slutt flater du forsiktig ut merket med undersiden av putterhodet.

Slik gjør du IKKE

 1. Ikke «vipp opp» gress eller jord. Dette vil bare bringe sand til overflaten og ødelegge røttene.
 2. Bruk aldri løsnet gress for å reparere. Ikke løft eller vri med greengaffelen.
 3. Løft aldri opp jord fra midten av merket, da dette eksponerer jordmonnet og hindrer ny gro.
© Fana Golfklubb 2015 | Design og utvikling: Knowit