Skip to the content

Lokale regler og etikette

LOKALE REGLER PR 09.08.2023

Om ikke annet er angitt er straff ved brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill: Tap av hull. Slagspill: To slag.

Utenfor banen, Regel 18
Hvite staker, hvite plater, gjerder og/eller hvite linjer definerer banens grenser.

Utenfor banen på hull 4, Regel 18
Gjerdestolper, inkludert netting, langs venstre side av hull 4 markerer utenfor banen.

Utenfor banen mellom to hull
Under spill av hull 16, er høyre side av hullet, definert med hvite staker, utenfor banen.
Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 16.
For spill på hull 17 er disse uflyttbare hindringer.


Straffeområder, Regel 17
Straffeområder defineres av røde staker og/eller linjer.


Fritak på motsatt side av rødt straffeområde på hull 4
Når en ball er i det røde straffeområdet på hull 4, eller det er kjent eller så godt som sikkert, og det anslåtte punktet der ballen sist krysset grensen til straffeområdet går i ett med banens grense: Spilleren kan ta fritak på motsatt side av straffeområdet, med samme avstand fra hullet, i henhold til Forslag lokal regel B-2.1 og B-2.2


Unormale baneforhold, inkl. grunn under reparasjon (GUR) og uflyttbare hindringer, Regel 16.1

 1. Alle områder som er merket med blå staker eller hvit linje.
 2. Steinfylte dreneringsgrøfter.
 3. Fjell eller trerøtter i dagen i en del av generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere.
 4. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
 5. Skjøter mellom skåret torv i generelt område og på puttinggreen.
 6. Jordsprekker i bakken.
 7. Luftehull:
  a) Ball i generelt område. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b. Hvis ballen kommer til ro i et annet luftehull kan spilleren ta fritak på nytt etter denne lokale regelen.
  b) Ball på puttinggreen. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1d
 8. 150-meters staker og andre avstandsmerker.

  Anmerkning:
  Det er ikke påvirkning fra unormale baneforhold hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c.-g.


Flyttbare hindringer. Regel 15.2
Alle merkestaker bortsett fra hvite grensestaker.


Uflyttbare hindringer nær puttinggreener
Fritak ved påvirkning fra en uflyttbar hindring kan tas etter regel 16.1. Spilleren har en ekstra mulighet til å ta fritak når slike uflyttbare hindringer er på eller nær puttinggreenen og i spillelinjen:

Ball i generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b hvis en uflyttbar hindring er i spillelinjen, og er:

 • På eller innenfor to køllelengder fra puttinggreenen, og
 • Innenfor to køllelengder fra ballen.

Men fullt fritak må tas, som inkluderer både fysisk- og spillelinjepåvirkning

Unntak - ikke fritak hvis spillelinje er klart urimelig. Det er ikke fritak etter denne lokale regelen hvis spilleren velger en spillelinje som er klart urimelig.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.


Provisorisk ball for ball i et straffeområde, Regel 18.3
Dersom en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet foran utslagsområdene for 38, 43, 48, og 51 på hull 9, kan spilleren spille en provisorisk ball ved å bruke enhver av de følgende fritaksmulighetene: Slag-og-lengde (se regel 17.1d) eller bruke droppesonen for dette straffeområdet. Så snart spilleren har spilt en provisorisk ball etter denne regelen, kan han eller hun ikke bruke andre muligheter etter regel 17.1 relatert til den opprinnelige ballen.

Når opprinnelig ball er funnet i straffeområde innen tre minutter letetid: Spilleren kan velge enten å:

 • Fortsette å spille den opprinnelige ballen som den ligger i straffeområdet, i hvilket tilfelle den provisoriske ballen ikke må bli spilt. Alle slag med den provisoriske ballen før den ble oppgitt (inkludert slag slått og alle straffeslag kun ved spill av den ballen) teller ikke, eller
 • Fortsette å spille den provisoriske ballen, i hvilket tilfelle den opprinnelige ballen ikke må bli spilt.


Når opprinnelig ball ikke er funnet innen tre minutter letetid eller det er kjent eller så godt som
sikkert at den er i straffeområde: Den provisoriske ballen blir spillerens ball i spill.


Droppesoner for straffeområder, Regel 17
Hvis en ball er i straffeområdet på hull 7, 9, 12, 13, 17 eller 18, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke er funnet kom til ro i straffeområdet, har spilleren følgende fritaksmuligheter, hvert med ett straffeslag:

 • Ta fritak etter regel 17.1, eller
 • Som en ekstra mulighet, droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppesonen. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.
Forbud mot plastpegger

Det er forbudt å benytte plastpegger, da disse kan skade greenkeepernes utstyr, samt av hensyn til miljøet.
Staff for brudd på lokal regel:

 • Første brudd: Advarsel.
 • Andre brudd: Ett straffeslag
 • Tredje brudd: Generell straff
 • Fjerde brudd: Diskvalifikasjon

 

Last ned de lokale reglene

Etikette og andre forhold 

Estimert spilltid på Fana GK

9 Hull: 2:10         18 Hull: 4:20

Avstandsmerker
Avstandsangivelser er til midten av greenen.
Bruk av ballplassering
Ved bruk av ballplassering på det generelle området område klippet i fairwayhøyde eller kortere, kan ballen løftes uten straff og rengjøres. Etter at ballen er løftet, må spilleren plassere den på et sted innenfor en køllelengde og for øvrig etter regel 14.2(b) og 14.2e.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Generell straff etter regel 14.7a

Etikette 
 • Nedslagsmerker på green skal repareres —både egne og andres.
 • Greengaffel er påbudt for alle spillere.
 • Prøvesving gjøres utenfor tee-stedet.
 • Bunkerne rakes etter bruk. Riven legges i bunker.
 • Oppslått torv legges tilbake så skånsomt som mulig, og trakkes ned. 
 • Slipp raskere baller gjennom, påse at du ikke spiller når andre ferdes i ditt spille felt.
 • Vis hensyn til banemannskap, medspillere og øvrige spillere på banen, turgåere og våre naboer.
 • Spesielt på hull 7 og 16 anses det som god golf-etikette å velge kølle hvor man ikke setter liv og helse i fare for tilgrensede naboer.
Slik reparerer du pitchmarks 

Pitchmark (nedslagsmerke) er den lille gropen ballen lager da den lander på greenen. Det er alle golfspillers plikt å reparere pitchmarks, også de som andre ikke har reparert. Du kan ha laget pitchmark selv om ballen din har rullet av greenen.


Dette gjør du 

 1. Stikk greengaffelen ned i greenen på den «høye» siden, bak ballmerket.
 2. Dytt baksiden av ballmerket mot midten av merket.
 3. Lukk så hullet ved å dytte begge sider av merket inn mot midten.
 4. Til slutt flater du forsiktig ut merket med undersiden av putterhodet.


Slik gjør du IKKE

 1. Ikke «vipp opp» gress eller jord. Dette vil bare bringe sand til overflaten og ødelegge røttene.
 2. Bruk aldri løsnet gress for å reparere. Ikke løft eller vri med greengaffelen.
 3. Løft aldri opp jord fra midten av merket, da dette eksponerer jordmonnet og hindrer ny gro.