Skip to the content

Lokale regler og etikette

LOKALE REGLER PR 30.05.2023

Om ikke annet er angitt er straff ved brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill: Tap av hull. Slagspill: To slag.

Utenfor banen, Regel 18, (A-1)

Hvite staker, hvite plater, gjerder og/eller hvite linjer definerer banens grenser.

Utenfor banen på hull 4, Regel 18, (A-1)

Gjerdestolper, inkludert netting, langs venstre side av hull 4 markerer utenfor banen.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)

Under spill av hull 16, er høyre side av hullet, definert med hvite staker, utenfor banen.

Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 16.
For spill på hull 17 er disse uflyttbare hindringer.

Straffeområder, Regel 17, (B-1)

Straffeområder defineres av røde staker og/eller linjer.

Fritak på motsatt side av rødt straffeområde på hull 4, (B-2)

Når en ball er i det røde straffeområdet på hull 4, eller det er kjent eller så godt som sikkert, og det anslåtte punktet der ballen sist krysset grensen til straffeområdet går i ett med banens grense: Spilleren kan ta fritak på motsatt side av straffeområdet, med samme avstand fra hullet, i henhold til Forslag lokal regel B-2.1 og B-2.2

Beskyttelse av nyplantede trær (E-10)

Nyplantede trær med støttepinner er spilleforbudområder. Hvis en spillers ball ligger hvor som helst på banen unntatt i et straffeområde og den ligger på eller berører et slikt tre eller et slikt tre påvirker spillerens slagstilling eller område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 16.1f.

Unormale baneforhold, inkl. grunn under reparasjon (GUR) og uflyttbare hindringer, Regel 16.1, (F-1)

a) Alle områder som er merket med blå staker eller hvit linje.
b) Steinfylte dreneringsgrøfter.
c) Fjell eller trerøtter i dagen i en del av generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere.
d) Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
e) Skjøter mellom skåret torv i generelt område og på puttinggreen.
f) Jordsprekker i bakken.
g) Luftehull: a) Ball i generelt område. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b. Hvis ballen kommer til ro i et annet luftehull kan spilleren ta fritak på nytt etter denne lokale regelen. b) Ball på puttinggreen. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1d
h) 150-metersstaker og andre avstandsmerker.

Anmerkning:

Det er ikke påvirkning fra unormale baneforhold hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c.-g.

Flyttbare hindringer. Regel 15.2

Alle merkestaker bortsett fra hvite grensestaker.

Provisorisk ball for ball i et straffeområde, Regel 18.3, (B-3)

Dersom en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet foran utslagsområdene for 43, 48, og 51 på hull 9, kan spilleren spille en provisorisk ball ved å bruke enhver av de følgende fritaksmulighetene: Slag-og-lengde (se regel 17.1d) eller bruke droppesonen for dette straffeområdet. Så snart spilleren har spilt en provisorisk ball etter denne regelen, kan han eller hun ikke bruke andre muligheter etter regel 17.1 relatert til den opprinnelige ballen.

Når opprinnelig ball er funnet i straffeområde innen tre minutter letetid: Spilleren kan velge enten å:

 • Fortsette å spille den opprinnelige ballen som den ligger i straffeområdet, i hvilket tilfelle den provisoriske ballen ikke må bli spilt. Alle slag med den provisoriske ballen før den ble oppgitt (inkludert slag slått og alle straffeslag kun ved spill av den ballen) teller ikke, eller
 • Fortsette å spille den provisoriske ballen, i hvilket tilfelle den opprinnelige ballen ikke må bli spilt.

Når opprinnelig ball ikke er funnet innen tre minutter letetid eller det er kjent eller så godt som sikkert at den er i straffeområde: Den provisoriske ballen blir spillerens ball i spill.

Droppesoner for straffeområder, Regel 17, (E-1)

Hvis en ball er i straffeområdet på hull 7, 9, 12, 13 eller 18, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke er funnet kom til ro i straffeområdet, har spilleren følgende fritaksmuligheter, hvert med ett straffeslag:

 • Ta fritak etter regel 17.1, eller
 • Som en ekstra mulighet, droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppesonen. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.
Forbud mot plastpegger

Det er forbudt å benytte plastpegger, da disse kan skade greenkeepernes utstyr, samt av hensyn til miljøet.

Staff for brudd på lokal regel:

 • Første brudd: Advarsel.
 • Andre brudd: Ett straffeslag
 • Tredje brudd: Generell straff
 • Fjerde brudd: Diskvalifikasjon

 

Last ned de lokale reglene

 

Etikette og andre forhold 

Estimert spilltid på Fana GK

9 Hull: 2:10         18 Hull: 4:20

 

Avstandsmerker

Avstandsangivelser er til midten av greenen.

 

Bruk av ballplassering 

Ved bruk av ballplassering på det generelle området område klippet i fairwayhøyde eller kortere, kan ballen løftes uten straff og rengjøres. Etter at ballen er løftet, må spilleren plassere den på et sted innenfor en køllelengde og for øvrig etter regel 14.2(b) og 14.2e.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Generell straff etter regel 14.7a 

 

Etikette 
 • Nedslagsmerker på green skal repareres —både egne og andres.
 • Greengaffel er påbudt for alle spillere.
 • Prøvesving gjøres utenfor tee-stedet.
 • Bunkerne rakes etter bruk. Riven legges i bunker.
 • Oppslått torv legges tilbake så skånsomt som mulig, og trakkes ned. 
 • Slipp raskere baller gjennom, påse at du ikke spiller når andre ferdes i ditt spille felt.
 • Vis hensyn til banemannskap, medspillere og øvrige spillere på banen, turgåere og våre naboer.
 • Spesielt på hull 7 og 16 anses det som god golf-etikette å velge kølle hvor man ikke setter liv og helse i fare for tilgrensede naboer.

 

Slik reparerer du pitchmarks 

Pitchmark (nedslagsmerke) er den lille gropen ballen lager da den lander på greenen. Det er alle golfspillers plikt å reparere pitchmarks som andre ikke har reparert. Du kan ha laget pitchmark selv om ballen din har rullet av greenen.

Dette gjør du 

 1. Stikk greengaffelen ned i greenen på den «høye» siden , bak ballmerket.
 2. Dytt baksiden av ballmerket mot midten av merket.
 3. Lukk så hullet ved å dytte begge sider av merket inn mot midten.
 4. Til slutt flater du forsiktig ut merket med undersiden av putterhodet.

Slik gjør du IKKE

 1. Ikke «vipp opp» gress eller jord. Dette vil bare bringe sand til overflaten og ødelegge røttene.
 2. Bruk aldri løsnet gress for å reparere. Ikke løft eller vri med greengaffelen.
 3. Løft aldri opp jord fra midten av merket, da dette eksponerer jordmonnet og hindrer ny gro.